Print your own medicine

Organic chemists make molecules, very complicated molecules, by chopping up a big molecule into small molecules and reverse engineering. And as a chemist, one of the things I wanted to ask my research group a couple of years ago is, could we make a really cool universal chemistry set? In essence, could we "app" chemistry?

Now what would this mean, and how would we do it? Well to start to do this, we took a 3D printer and we started to print our beakers and our test tubes on one side and then print the molecule at the same time on the other side and combine them together in what we call reactionware. And so by printing the vessel and doing the chemistry at the same time, we may start to access this universal toolkit of chemistry.

Now what could this mean? Well if we can embed biological and chemical networks like a search engine, so if you have a cell that's ill that you need to cure or bacteria that you want to kill, if you have this embedded in your device at the same time, and you do the chemistry, you may be able to make drugs in a new way.

So how are we doing this in the lab? Well it requires software, it requires hardware and it requires chemical inks. And so the really cool bit is, the idea is that we want to have a universal set of inks that we put out with the printer, and you download the blueprint, the organic chemistry for that molecule and you make it in the device. And so you can make your molecule in the printer using this software.

So what could this mean? Well, ultimately, it could mean that you could print your own medicine. And this is what we're doing in the lab at the moment.

But to take baby steps to get there, first of all we want to look at drug design and production, or drug discovery and manufacturing. Because if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere. You don't need to go to the chemist anymore. We can print drugs at point of need. We can download new diagnostics. Say a new super bug has emerged. You put it in your search engine, and you create the drug to treat the threat. So this allows you on-the-fly molecular assembly.

But perhaps for me the core bit going into the future is this idea of taking your own stem cells, with your genes and your environment, and you print your own personal medicine.

And if that doesn't seem fanciful enough, where do you think we're going to go? Well, you're going to have your own personal matter fabricator. Beam me up, Scotty.

(Applause)

 

Right-click to download

Right-click to download

Right-click to download

Lee Cronin at TEDGlobal 2012
Print your own medicine

Ли Kронин at TEDGlobal 2012
Эм бэлдмэлээ хэвлэн гарга

Organic chemists make molecules, very complicated molecules, by chopping up a big molecule into small molecules and reverse engineering. And as a chemist, one of the things I wanted to ask my research group a couple of years ago is, could we make a really cool universal chemistry set? In essence, could we "app" chemistry?

Органик химичид маш нарийн төвөгтэй молекулуудыг хийхдээ том молекулуудыг жижиг хэсгүүдэд хуваадаг, бас эсрэг инженерчлэл хийдэг. Химичийн хувьд өөрийн судалгааны багаас хэдэн жилийн өмнө асуухыг хүссэн зүйл маань бид үнэхээр мундаг химийн бүрдэл гаргаж чадах уу гэсэн асуулт байлаа. Мөн чанартаа бид химийн хэрэглээний програм гаргаж чадах уу л гэсэн үг.

Now what would this mean, and how would we do it? Well to start to do this, we took a 3D printer and we started to print our beakers and our test tubes on one side and then print the molecule at the same time on the other side and combine them together in what we call reactionware. And so by printing the vessel and doing the chemistry at the same time, we may start to access this universal toolkit of chemistry.

Энэ яг ямар утгатай вэ? Бид үүнийг яаж хийх вэ? Үүнийг хийхийн тулд бид гурван хэмжээст хэвлэгчийг ашиглан лабораторийн шилэн аяга, туршилтын хүзүү шилийг хэвлэж эхэлсэн. Мөн нөгөө хэсэгт зэрэг молекулуудыг хэвлэн тэдгээрийг хамтад нь хариу үйлдэл үзүүлэгч гэж нэрлэсэн. Нэгэн зэрэг шилэн бумба хэвлэж химийн хувилалыг хийснээр химийн энэхүү универсал хэрэгслүүрийн эхлэлийг тавьж байж болох юм.

Now what could this mean? Well if we can embed biological and chemical networks like a search engine, so if you have a cell that's ill that you need to cure or bacteria that you want to kill, if you have this embedded in your device at the same time, and you do the chemistry, you may be able to make drugs in a new way.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хэрэв хайлтын хэрэгсэл шиг биологийн болон химийн сүлжээг суулгаж чадах юм бол хэрэв танд эмчлэх шаардлагатай өвчний эс байлаа гэхэд эсвэл устгахыг хэрэгтэй бактери байлаа гэхэд хэрэв та ийм зүйлийг төхөөрөмжиндөө суулгасан бас яг тэр үед нь химийн хувирал хийх юм бол шинэ арга замаар эм үйлдвэрлэх боломжтой болох юм.

So how are we doing this in the lab? Well it requires software, it requires hardware and it requires chemical inks. And so the really cool bit is, the idea is that we want to have a universal set of inks that we put out with the printer, and you download the blueprint, the organic chemistry for that molecule and you make it in the device. And so you can make your molecule in the printer using this software.

Бид ийм зүйлийг лабораторид хэрхэн хийж байгаа вэ? Үүнд мэдээж програм, техник хангамж мөн химийн хор шаардагдана. Ийм мундаг нь юу вэ гэхээр бид ийм универсал бэхнүүдийг хэвлэгч машиндаа хийн ноорог буюу тэрхүү молекулын органик химийн бүрдлийг татаж аваад та өөрийн төхөөрөмжиндөө хийнэ. Та ийм програм хангамжийг ашиглан өөрийн молекулыг хэвлэн гаргаж авна.

So what could this mean? Well, ultimately, it could mean that you could print your own medicine. And this is what we're doing in the lab at the moment.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл эцсийн үр дүнд та өөрийн эмийг хэвлэж чадна. Бид үүнийг лабораторидоо хийж байгаа.

But to take baby steps to get there, first of all we want to look at drug design and production, or drug discovery and manufacturing. Because if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere. You don't need to go to the chemist anymore. We can print drugs at point of need. We can download new diagnostics. Say a new super bug has emerged. You put it in your search engine, and you create the drug to treat the threat. So this allows you on-the-fly molecular assembly.

Гэхдээ зорилгодоо хүрэхийн тулд эхлээд бид эмний дизайн болон үйлдвэрлэлийг судлах хэрэгтэй. Эсвэл эм шинээр бүтээх эсвэл боловсруулах. Хэрвээ бид олж нээсэн эмээ боловсруулж чадах юм бол үүнийгээ хаана ч түгээж чадна. Та химич дээр очих шаардлагагүй болно. Хэрэгтэй болсон үедээ л эмээ хэвлээд гаргачихна. Бид шинэ оношоо бас татаад авчихна. Шинэ нян гарлаа гэхэд хайлтын хэрэгсэлдээ оруулаад тэр аюулыг эмчлэх эмийг бүтээнэ. Энэ танд молеkулыг шуурхай угсрах боломж олгоно.

But perhaps for me the core bit going into the future is this idea of taking your own stem cells, with your genes and your environment, and you print your own personal medicine.

Гэвч миний хувьд ирээдүйд хийх гол зүйл бол өөрийн язгуур эсийг аван энэ санааг ген болон байгаль орчинд өөрөө өөрийн гэсэн эмийг хэвлэх юм.

And if that doesn't seem fanciful enough, where do you think we're going to go? Well, you're going to have your own personal matter fabricator. Beam me up, Scotty.

Хэрэв энэ тийм ч гоц гойд санагдахгүй байгаа бол бид хаашаа чиглэнэ гэж та бодож байна? Та хувийн матери үйлдвэрлэгчтэй болох нь дээ. За, би сансрын хөлөг рүүгээ явлаа.

(Applause)

(Алга ташилт)

Translated by Oyun-Erdene Namsrai
Reviewed by Indra Ganzorig

 

English-Mongolian side-by-side

Right-click to download

Right-click to download

Right-click to download

Lee Cronin at TEDGlobal 2012
Print your own medicine

Ли Кронин at TEDGlobal 2012
Создавайте свои лекарства

Organic chemists make molecules, very complicated molecules, by chopping up a big molecule into small molecules and reverse engineering. And as a chemist, one of the things I wanted to ask my research group a couple of years ago is, could we make a really cool universal chemistry set? In essence, could we "app" chemistry?

Химики-органики получают молекулы очень сложные молекулы, путём расщепления большой молекулы на маленькие с помощью реверсивного проектирования. Будучи химиком, пару лет назад я хотел спросить свою исследовательскую группу о том, сможем ли мы сделать действительно хороший универсальный набор юного химика? По сути, могли бы мы сделать из химии некое «приложение»?

Now what would this mean, and how would we do it? Well to start to do this, we took a 3D printer and we started to print our beakers and our test tubes on one side and then print the molecule at the same time on the other side and combine them together in what we call reactionware. And so by printing the vessel and doing the chemistry at the same time, we may start to access this universal toolkit of chemistry.

Что это могло бы означать? Как мы бы это осуществили? Для начала мы взяли 3D принтер и начали создавать наши мензурки и пробирки с одной стороны, и в то же самое время выращивать молекулу с другой стороны, Затем мы соединили их вместе в посуде для химических реакций. Таким образом, создавая сосуд и проводя химические реакции одновременно, мы сможем получить доступ к этим универсальным инструментальным средствам химии.

Now what could this mean? Well if we can embed biological and chemical networks like a search engine, so if you have a cell that's ill that you need to cure or bacteria that you want to kill, if you have this embedded in your device at the same time, and you do the chemistry, you may be able to make drugs in a new way.

Что это может означать? Если мы можем внедрить биологические и химические сети как особые поисковые системы, если у нас есть больная клетка, которой требуется лечение или бактерия, которую нужно уничтожить, и если это встроено в ваш прибор, в то же время вы проводите химические реакции, вы сможете делать лекарства принципиально новым способом.

So how are we doing this in the lab? Well it requires software, it requires hardware and it requires chemical inks. And so the really cool bit is, the idea is that we want to have a universal set of inks that we put out with the printer, and you download the blueprint, the organic chemistry for that molecule and you make it in the device. And so you can make your molecule in the printer using this software.

Как мы делаем это в своей лаборатории? Это требует программного и аппаратного обеспечения, и специального материала. Но действительно здóрово то, что мы хотим найти универсальный набор материалов, которые мы вставим в 3D принтер, и вы загрузите свой проект: структуру, свойства, метод синтеза этой органической молекулы, и создадите её в этом устройстве. Вы сделаете свою молекулу в 3D принтере, используя это программное обеспечение.

So what could this mean? Well, ultimately, it could mean that you could print your own medicine. And this is what we're doing in the lab at the moment.

Что это может означать? В конечном счёте это означает возможность создания своих собственных лекарств. Это то, чем мы сейчас занимаемся в нашей лаборатории.

But to take baby steps to get there, first of all we want to look at drug design and production, or drug discovery and manufacturing. Because if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere. You don't need to go to the chemist anymore. We can print drugs at point of need. We can download new diagnostics. Say a new super bug has emerged. You put it in your search engine, and you create the drug to treat the threat. So this allows you on-the-fly molecular assembly.

Но чтобы сделать маленький шажок к этому будущему, сначала мы хотим обратиться к разработке и производству медикаментов, или к открытию новых лекарств и изучению фармацевтической промышленности. Поскольку, если мы можем сделать лекарство после того, как открыли его, мы смогли бы развернуть его производство где угодно. Вам больше не нужно идти в аптеку. Мы можем создавать медикаменты там, где это необходимо. У нас есть новый метод проведения диагностики. Скажем, появилась новая бактерия, устойчивая к антибиотикам. Вы помещаете её в поисковую систему, и создаёте препарат для устранения этой угрозы. Это позволяет вам осуществлять молекулярную сборку на лету.

But perhaps for me the core bit going into the future is this idea of taking your own stem cells, with your genes and your environment, and you print your own personal medicine.

Но немного забегая в будущее, возможно основной идеей лично я считаю то, что вы сможете брать свои собственные стволовые клетки, с вашими генами и из вашей среды обитания, и создавать свои собственные, подходящие именно вам препараты.

And if that doesn't seem fanciful enough, where do you think we're going to go? Well, you're going to have your own personal matter fabricator. Beam me up, Scotty.

И если это уже не кажется фантастическим, как вы думаете, что будет дальше? Возможно, у вас будет своя собственная маленькая фабрика по производству живой материи. Телепортируй меня, Скотти.

(Applause) (Аплодисменты)
Translated by Elena Govorkova
Reviewed by Aliaksandr Autayeu

 

English-Russian side-by-side

Right-click to download

Right-click to download

Right-click to download

Lee Cronin at TEDGlobal 2012
Print your own medicine

Ли Кронин at TEDGlobal 2012
Дәріңізді принтерден басып шығарыңыз

Organic chemists make molecules, very complicated molecules, by chopping up a big molecule into small molecules and reverse engineering. And as a chemist, one of the things I wanted to ask my research group a couple of years ago is, could we make a really cool universal chemistry set? In essence, could we "app" chemistry?

Органик-химиктер үлкен молекулаларды ревирсивтік инжинерия арқылы кішкентай бөліктерге майдалап өте күрделі молекулаларды алады. Бірнеше жыл бұрын, химик ретінде зерттеушілеріме мынадай сұрақ қойдым: жас химик үшін әмбебап құралдар жиынтығын жасай аламыз ба? Химиядан арнайы "қосымша" жасай аламыз ба?

Now what would this mean, and how would we do it? Well to start to do this, we took a 3D printer and we started to print our beakers and our test tubes on one side and then print the molecule at the same time on the other side and combine them together in what we call reactionware. And so by printing the vessel and doing the chemistry at the same time, we may start to access this universal toolkit of chemistry.

Бұны қалай түсінеміз? Қалай жүзеге асырамыз? Сонымен, бұл үшін біз 3D принтер арқылы ыдыстар мен түтікшелерді принтерден шығара бастадық, дәл сол уақытта молекулаларды өсіріп отырдық. Кейін оларды бірге химиялық реакцияға арналған ыдысқа салдық. Осылайша, түтікшені жасап, химиялық реакцияларды бір уақытта орындасақ, химияның әмбебап құрылғыларына қол жеткізе аламыз.

Now what could this mean? Well if we can embed biological and chemical networks like a search engine, so if you have a cell that's ill that you need to cure or bacteria that you want to kill, if you have this embedded in your device at the same time, and you do the chemistry, you may be able to make drugs in a new way.

Бұның қажеті қанша? Егер биологикалық және химиялық желілерді ерекше іздеу жүйелері сияқты енгізе алсақ, егер ауру жасушаны емдеу немесе бактерияны жою керек болса және осының барлығы бір құрылғыда болса, дәл сол уақытта химиялық реакцияларды жасасаңыз, онда жаңа әдіспен дәрі-дәрмек жасай аласыз.

So how are we doing this in the lab? Well it requires software, it requires hardware and it requires chemical inks. And so the really cool bit is, the idea is that we want to have a universal set of inks that we put out with the printer, and you download the blueprint, the organic chemistry for that molecule and you make it in the device. And so you can make your molecule in the printer using this software.

Біз бұны лабораториямызда қалай істейміз? Ол үшін бағдарлама және құрылғы және химиялық сия қажет. Бірақ ең қызығы, бізге қажеті әмбебап материалдар жиынтығы, яғни осы жиынтықты 3D принтерге саламыз, және жобаңыздың құрылымын,органикалық молекуланың синтездеу әдісін жүктейсіз, сөйтіп молекуланы осы құрылғыда жасайсыз. Осылайша молекулаңызды бағдарламаны қолдану арқылы 3D принтерде жасайсыз.

So what could this mean? Well, ultimately, it could mean that you could print your own medicine. And this is what we're doing in the lab at the moment.

Бұдан не шықты? Ақыр аяғында бұл жеке дәріңізді принтерден өзіңіз шығарасыз деген сөз. Міне, қазір осы нәрсемен шұғылданудамыз.

But to take baby steps to get there, first of all we want to look at drug design and production, or drug discovery and manufacturing. Because if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere. You don't need to go to the chemist anymore. We can print drugs at point of need. We can download new diagnostics. Say a new super bug has emerged. You put it in your search engine, and you create the drug to treat the threat. So this allows you on-the-fly molecular assembly.

Болашақта бұл үшін ең кіші қадам, бірінші дәрі-дәрмектерді жасау және шығару, немесе жаңа дәрілерді ойлап тауып, соларды шығару. Себебі, егер ойлап тапқан дәрімізді жасап шығара алсақ, онда оны кез келген жерде жүзеге асыра аламыз Сізге бұдан әрі дәріханаға барудың қажеті жоқ Қажет болған кезде дәріңізді басып шығарасыз. Жаңа диагноздарды жүктей аласыз. Емі бар жаңа бактерия пайда болды делік. Бактерияны іздеу жүйесіне салып, соны жою үшін дәрі ойлап табасыз. Яғни, бұл молекулаларды жылдам құрастыруға мүмкіндік береді.

But perhaps for me the core bit going into the future is this idea of taking your own stem cells, with your genes and your environment, and you print your own personal medicine.

Бірақ болашаққа көз жүгірте отырып, мынаны елестетемін, өзіңіздің жетілмеген жасушаларыңызды геніңізбен және өмір сүру ортасымен бірге алып, дәл сізге сәйкес келетін жеке дәрілеріңізді жасап шығару.

And if that doesn't seem fanciful enough, where do you think we're going to go? Well, you're going to have your own personal matter fabricator. Beam me up, Scotty.

Егер бұл мүмкін дүние болса, бұдан әрі қарай не болады деп ойлайсыздар? Мүмкін тірі ағзаны жасап шығаратын жеке фабрикаңыз болатын шығар. Скотти, мені ауыстыр.

(Applause) (Қол соғу)

 

English-Kazakh side-by-side

Right-click to download

Right-click to download

Right-click to download

Lee Cronin at TEDGlobal 2012
Print your own medicine

ลี โครนิน at TEDGlobal 2012
พิมพ์ยาของคุณเอง

Organic chemists make molecules, very complicated molecules, by chopping up a big molecule into small molecules and reverse engineering. And as a chemist, one of the things I wanted to ask my research group a couple of years ago is, could we make a really cool universal chemistry set? In essence, could we "app" chemistry?

นักเคมีอินทรีย์สร้างโมเลกุล โมเลกุลที่ซับซ้อนมาก โดยสับโมเลกุลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆ และสร้างมันกลับขึ้นมา และในฐานะนักเคมี สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามกลุ่มวิจัยของผม เมื่อสองสามปีก่อนก็คือ เราจะสามารถสร้างชุดเคมีสากลแบบเจ๋งๆได้ไหมนะ ประเด็นคือ เรา "โปรแกรม" สารเคมีได้ไหม

Now what would this mean, and how would we do it? Well to start to do this, we took a 3D printer and we started to print our beakers and our test tubes on one side and then print the molecule at the same time on the other side and combine them together in what we call reactionware. And so by printing the vessel and doing the chemistry at the same time, we may start to access this universal toolkit of chemistry.

มันหมายความว่ายังไงกัน แล้วเราจะทำได้ยังไง เริ่มต้นก็คือ เราใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และเริ่มพิมพ์บีกเกอร์และหลอดทดลองไว้ข้างหนึ่ง และในเวลาเดียวกัน ก็พิมพ์โมเลกุลไว้อีกข้างหนึ่ง และรวมพวกมันเข้าด้วยกันในสิ่งที่เราเรียกว่า เครื่องทำปฎิกิริยา และด้วยการพิมพ์ภาชนะและสร้างสารเคมีในเวลาเดียวกัน เราน่าจะได้อุปกรณ์สร้างสารเคมีสากล

Now what could this mean? Well if we can embed biological and chemical networks like a search engine, so if you have a cell that's ill that you need to cure or bacteria that you want to kill, if you have this embedded in your device at the same time, and you do the chemistry, you may be able to make drugs in a new way.

ทีนี้มันหมายความว่ายังไงหล่ะ ถ้าเราสามารถฝังเครือข่ายทางชีววิทยาและทางเคมี ในลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมค้นหา และถ้าเรามีเซลล์ที่ป่วย ที่คุณต้องการรักษามัน หรือมีแบคทีเรียที่คุณอยากจะฆ่ามัน ถ้าคุณมีสิ่งนี้ฝังอยู่ในเครื่องของคุณ และในเวลาเดียวกัน คุณทำสารเคมี คุณอาจจะสามารถสร้างยาด้วยวิธีการใหม่ได้

So how are we doing this in the lab? Well it requires software, it requires hardware and it requires chemical inks. And so the really cool bit is, the idea is that we want to have a universal set of inks that we put out with the printer, and you download the blueprint, the organic chemistry for that molecule and you make it in the device. And so you can make your molecule in the printer using this software.

แล้วเราทำสิ่งนี้ในห้องทดลองได้อย่างไรหล่ะ มันต้องการโปรแกรม มันต้องการตัวเครื่อง และมันต้องการหมึกสารเคมี และที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือ ความคิดที่เราอยากจะมีชุดหมึกสากล ที่เราจะใส่ไว้กับเครื่องพิมพ์ และคุณก็ดึงเอาข้อมูลพิมพ์เขียว ซึ่งก็คือ ลักษณะเคมีอินทรีย์ของโมเลกุล และคุณก็สร้างมันขึ้นมาในเครื่องนี้ และคุณก็สามารถสร้างโมเลกุลของคุณในเครื่องพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมนี้

So what could this mean? Well, ultimately, it could mean that you could print your own medicine. And this is what we're doing in the lab at the moment.

มันหมายความว่าอย่างไร ที่สุดแล้ว มันอาจหมายถึงว่า เราสามารถพิมพ์ยา ที่เป็นของเราเองได้ และนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในห้องทดลองของเรา

But to take baby steps to get there, first of all we want to look at drug design and production, or drug discovery and manufacturing. Because if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere. You don't need to go to the chemist anymore. We can print drugs at point of need. We can download new diagnostics. Say a new super bug has emerged. You put it in your search engine, and you create the drug to treat the threat. So this allows you on-the-fly molecular assembly.

แต่ว่า เพื่อที่จะคลานไปถึงจุดนั้น ก่อนอื่นเลยเราต้องมองไปที่ การออกแบบและผลิตยา หรือ การค้นพบและผลิตยา เพราะว่าถ้าเราสามารถการผลิต มันหลังจากที่เราค้นพบมันแล้ว เราก็จะสร้างมันที่ไหนก็ได้ คุณไม่จำเป็นจะต้องไปหานักเคมีอีกแล้ว เราสามารถพิมพ์ยาได้เมื่อต้องการ เราสามารถดึงข้อมูลการวินิจฉัยใหม่ๆ เช่น มีเชื้อโรคดื้อยาตัวใหม่ปรากฎขึ้น คุณก็ลองค้นหาในโปรแกรมค้นหา และคุณก็สร้างยาขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาโรคนั้น มันเปิดโอกาสให้คุณประกอบโมเลกุลได้อย่างรวดเร็ว

But perhaps for me the core bit going into the future is this idea of taking your own stem cells, with your genes and your environment, and you print your own personal medicine.

แต่บางที สำหรับผมแล้ว หัวใจของสิ่งนี้ที่จะนำไปสู่อนาคตก็คือ แนวคิดที่จะนำเซลล์ต้นกำเนิดของคุณ ที่มียีนส์และมีสิ่งแวดล้อมของคุณ และคุณพิมพ์ยาที่ถูกออกแบบมาจำเพาะต่อคุณได้

And if that doesn't seem fanciful enough, where do you think we're going to go? Well, you're going to have your own personal matter fabricator. Beam me up, Scotty.

และถ้านั่นยังไม่น่าตื่นเต้นพอ คุณคิดว่าพวกเรากำลังจะเดินไปไหนน่ะหรอ อ้อ เรากำลังที่จะมีผู้ผลิตสารส่วนตัวหน่ะสิ สก๊อตตี้ พาผมกลับขึ้นยาน

(Applause) (เสียงปรบมือ)

 

English-Thai side-by-side

Right-click to download

Right-click to download

Right-click to download

TED Talks recordings are owned by TED. Audio and video files, transcripts and/or information about a speaker, are licensed via Creative Commons license (CC BY-NC-ND 4.0 International), which means that certain TED Content may be used for personal and/or educational purposes as long as the license terms and TED Talks Usage Policy are followed.